خود پسندی: تعریف، حقیقت، اسباب و علاج، ندیم احمد انصاری