Kya bakri ki qurbani jaiz hai?

Anonymous asked 4 years ago
1 Answers
Best Answer
AFIF Staff Staff answered 4 years ago

Jee haan bakri ki qurbani bilkul jaiz hai. (khulasatul fatawa:4/314) والله أعلم