shawwal ke rozo ki kya fazeelat hai ?

Anonymous asked 4 years ago
1 Answers
Best Answer
AFIF Staff Staff answered 4 years ago

السلام عليكم Hazrat Abu Ayyub Ansari rz se riwayat hai:
Rasoolullah صلى الله علیہ وسلم ne irshad farmaya:
Jo shakhs ramazan ke roze rakhe,  phir uske baad shawwal ke 6 roze rakhe,  to uska yeh amal hamesha roze rakhne jaisa hai. 
Muslim:1164
Abu dawood:2433
Tirmizi:759
Ibn-e-majah:1716
Isse zyada kuch janna chahte hon, to hamari is website par ek article aur ek mukammal risala is mauzoo par maujood hai… Mulahiza farma len.