Allah wali banne ke liye kya karna chahye?

Anonymous asked 4 years ago
1 Answers
Best Answer
AFIF Staff Staff answered 4 years ago

 Allah ka wali banne ka sirf ek tareeqa hai aur wo hai Rasoolullah صلى اللہ علیہ و آلہ و سلم ki kamil ittiba.