Allah wali banne ke liye kya karna chahye?

QuestionsCategory: QuestionsAllah wali banne ke liye kya karna chahye?
Anonymous asked 3 years ago
1 Answers
Best Answer
AFIF Staff Staff answered 3 years ago

 Allah ka wali banne ka sirf ek tareeqa hai aur wo hai Rasoolullah صلى اللہ علیہ و آلہ و سلم ki kamil ittiba.