Jannat

Hamza asked 10 months ago

kya jannat mein duyawi khany yani chips hon gain.

1 Answers
Best Answer
AFIF Staff Staff answered 10 months ago

Jannat khwahishen puri karne ki jagah hai, jannati jo khana chahega, wo hazir hoga. In sha Allah