kya namehram ke paise ka khana jayaz hai?

Questions & AnswersCategory: Questionskya namehram ke paise ka khana jayaz hai?
Anonymous asked 10 years ago

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

0 Answers
AFIF Staff Staff answered 10 years ago

Na mehram se gair zaroori baat cheet etc se shariat ne mana kiya hai, taake aage kisi gunah ka imkaan na ho, yahi hukm is sawal ka bhi hoga