Answer for Janwar zaba karne ke liye kya bawazoo hona zaroori hai?

    Wuzu ek ibadat hai, jiska ehtimam karna Chahiye Hazrat Nabi kareem صلی اللہ علیہ وسلم ka irshad hai “Wuzu ki hifazat nahi karta, magar momin”. (Ibn-e-majah :277)
    Albatta jaanwar zabah karne ke liye Wuzu farz hai na wajib, isliye bina Wuzu ke bhi jaanwar zabah karne mein bhi koi harj nahi والله أعلم