Answer for Kya aurat shahadat ki ungli mein anguthi pehen sakti hai. Agar iske alawa kisi khaas ungli mein anguthi pehenne ki mumaniat ho mutanabbah farmaye. Jazakallah

    A.a.w.w. Aurat ke kiye kisi khas ungli me angothi pehanne ki mumaniat  is waqt hamare ilm me nahi… Rasoolullah s.a.w ke bare me manqool hai ke aap hath ki sabse choti ungli me angoothi pehante the.(Muslim:2095)